vk.com
fb.com

Вакансии

Врач-аку­шер-ги­не­ко­лог

 

Тел. 8 (831) 433-88-99 доб. 120

Врач-дер­ма­то­ве­не­ро­лог

 

Тел. 8 (831) 433-88-99 доб. 120

Ме­не­джер по про­да­жам

Тре­бо­ва­ния: ме­ди­цин­ское об­ра­зо­ва­ние и на­ли­чие лич­но­го ав­то­мо­би­ля.

Гра­фик ра­бо­ты сво­бод­ный.

 

Тел. 8 (831) 433-88-99 доб. 120

Врач-уро­лог

 

Тел. 8 (831) 433-88-99 доб. 120

Врач-кос­ме­то­лог

 

Тел. 8 (831) 433-88-99 доб. 120

Запишитесь на прием:
8 (831) 433-88-99
ул. М.Горького, д. 113/30
Будни 8:00 - 20:00
Суббота 8:00 - 14:00